فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های خلاق و حمایت های موجود

27 اردیبهشت 1399 فیلم
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های خلاق و حمایت های موجود

فیلم کامل کارگاه

 

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های خلاق و حمایت های موجود

 

 

Taggs:
Write a comment