فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم

2 فروردین 1399 کارآفرینی

فرید شاهمرادی. گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های اقتصادی،افزایش تقاضای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گردشگری است. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان و مدیران شرکتهای مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل دادهاند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی)با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی(و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار 21SPSS آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب میشوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری میباشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت باالتری دارد.

واژه های کلیدی: راهبرد، کارآفرینی، توسعه گردشگری

دانلود اصل مقاله کامل

Taggs:
Write a comment