فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

18 مھر؛اولین جشنواره صنایع خلاق در زاھدان

29 اسفند 1398 خبری

اولین جشنواره صنایع خلاق با ھمکاری ستاد توسعه
فناوری ھای نرم و ھویت ساز معاونت علمی و فناوری
رئیس جمھوری از 18 تا 20 مھر ماه به میزبانی زاھدان
برگزار می شود. به گزارش «سیستان و بلوچستان»،

لینک اصلی خبر

دبیر اولین جشنواره صنایع خلاق روز گذشته در
نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: با توجه به
ظرفیت ھای استان از سال 96 به صنایع خلاق ورود پیدا کردیم، این جشنواره در شش محور طراحی، تولید محتوا،
صنایع دستی، گردشگری، انیمشین و فناوری ھای اجتماعی برگزار می شود. «فرید شاھمرادی» با بیان این که
170 نفر برای شرکت در این جشنواره ثبت نام کردند افزود: با توجه به قابلیت ھای فرھنگی و ھنری بومی برای
توسعه اشتغال و کسب و کار، جشنواره صنایع خلاق در زاھدان برنامه ریزی شد چرا که می تواند اشتغال چند
برابری به ھمراه داشته باشد. 10 مربی بومی و ملی در این جشنواره برای ارائه ایده و تکمیل محصول به گروه ھا
کمک می کنند. وی ادامه داد: خلاقیت فرھنگی در استان موج می زند، می توان آن را در اولین انیمیشن جھان در
شھر سوخته دید که شاخصی برای معرفی استان و صنایع خلاق تاریخی است. وی گفت: خلاقیت، نقطه تلاقی
میان فرھنگ و تکنولوژی است، با توجه به معضلات موجود در کشاورزی و دیگر صنایع بھترین راه ارتقای شاخص
اشتغال در استان روی آوردن به نوآوری و استفاده از ظرفیت ھای فرھنگی و ھنری مانند گردشگری و صنایع دستی
است. به گفته وی، متاسفانه به دلیل کمبود زیرساخت ھا، گردشگری استان آن گونه که باید دیده نشده و تحت
پوشش کسب و کار قرار نگرفته است. البته در تولید صنایع دستی مشکلی نداریم اما تاکید بر صنایع خلاق در این
حوزه و تجاری سازی و طراحی است. وی تصریح کرد: صنایع دستی از دیگر حوزه ھا موفق تر بوده است به گونه ای
سال گذشته در جشنواره ای که با محوریت صنایع دستی برگزار شد 156 نفر شرکت کردند. مدیر مرکز نوآوری
صنایع خلاق اضافه کرد: افتتاح مجموعه شتاب صنایع خلاق شامل شتاب دھنده، استودیو انیمیشن، استودیو دوبله
و فضای ھسته ھای نوآور، بھره برداری از مرکز نوآوری صنایع خلاق شامل استودیو طراحی، استودیو فیلم و جلوه
ھای ویژه، دفتر طراحی فرش، صنایع دستی، مد و پوشاک و شھری و دفتر معماری و رونمایی از نرم افزار طراحی
سوزن دوزی و خامه دوزی، طراحی، سوچن و نرم افزار نمایشگاھی از برنامه ھای این جشنواره است. وی
خاطرنشان کرد: در روز افتتاح با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری ھای نرم و ھویت معاونت علمی و فناوری ریاست
جمھوری تفاھم نامه دو جانبه ایجاد مرکز نوآوری شھری میان شھرداری زاھدان و پارک علم و فناوری و تفاھم سه
جانبه ایجاد دپارتمان تجاری سازی نوآورانه میان اداره میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری، پارک علم و
فناوری و یکی از شرکت ھای این مجموعه امضا می شود. به گفته شاھمرادی، در این جشنواره ایده ھای ارائه
شده در کارگاه مسابقه طراحی پاویون شھری نیمروز، با محوریت بھره مندی از بادھای 120 روزه سیستان در
معماری شھری داوری و به سه تیم برتر جوایز نقدی اھدا می شود.

Write a comment