فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

یکرنگ یکرنگ

29 اسفند 1398 ادبی

انتخاب کہ کردی قلمت را
بین هزاران رنـــــگِ رنـــــگارنـــــگ
بکش نقاشی زندگیت را
با همان رنـــــگ
یکرنـــــگِ یکرنـــــگ

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment