فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

یادت هست؟

29 اسفند 1398 ادبی

یادت هست؟
در آن غروب
غم یقه ام دریده بود
یأس بر دامنم چسبیده بود
اشک بر آستینم خشکیده بود

آرام آرام
رج به رج

بافتی مهربانی های عالم را به هم
با نگاه
با لبخند‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment