فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

کوررنگ ترین مرد عالم

29 اسفند 1398 ادبی

رنگ میکند‌
تمام اتفاقات را‌‌
مرکز ثقل نگاهت‌

بنشینی روبرویم اگر‌
پر از رنگ میشوم‌

وای که رو بگردانی‌
کوررنگ ترین مرد عالم خواهم شد‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment