فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

پیراهن چهارخانه

29 اسفند 1398 ادبی

برای یاران، پیراهن چهارخانه نشانه است‌

برای باران، سقف شیروانی خانه بهانه است‌

نشانه ها را بهانه کن‌‌‌

بخند
بخند‌

که لبخندت آبادانی هر دل ویرانه است‌ ‌

#فرید_شاهمرادی ‌

 

Write a comment