فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

همنفس با من بشمار

29 اسفند 1398 ادبی

تو فقط بشمار؛ پله ها را‌

قدمها از من
نفس را من میدمم

راستی‌‌
تا چند بلد بودی بشماری؟!‌‌‌‌‌
همنفس با من، بشمار‌
‌‌
#فرید_شاهمرادی ‌

Write a comment