فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

همان بنفش

29 اسفند 1398 ادبی

دیگر امسال رنگ خالی را پر کن
همان بنفشی که دوست داشتی

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment