فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

هرگز سبز نپوش

29 اسفند 1398 ادبی

سفــید کہ میپوشـے میخواهمت

دوست دارم پیراهن آبـے ات را

قرمــز به تن کنـے عاشقت میشوم

خواهشے کہ دارم

هرگز سبـــــــــــز نپوش
چون میـپــرسـتـــــمـت

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment