فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

نگاه دوستانه

29 اسفند 1398 ادبی

دل کـــــه میگیرد

کــــــــــاش باشد

کـــــاشـــــانہ اے
کـــــاســـــہ آشے
زیرانداز چند شـــــانـــــہ اے

حـــــداقـــــل

کــــــــــاش باشد

نگـــــاه دوستـــــانہ اے

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment