فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

نوایی آشنا

29 اسفند 1398 ادبی

صدایی زاویه دار‌‌
پشت دیوار ابرها
میپیچد در گوشم بارها‌ و بارها
غریبتر از صدها نگاه
میخواند نوایی آشنا

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment