فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

مگر میشود؟

29 اسفند 1398 ادبی

آفتاب که آرام زد
همان لبخند زیبای همیشگی‌اش را‌

نسیم هنرمندانه رنگ کرد‌
روشنتر از همیشه
همه وجود دریا را‌

مگر میشود؟
نخل طنازانه نرقصد‌
همپا با‌
تک تک تلنگرهای صدادار موج بر ساحل

 

Write a comment