فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

مقصد سبز پیداست

29 اسفند 1398 ادبی

سوای تمام بی راهگی ها
همراه ریسمان دلبستگی ها
لنگر بکش همسفر
مقصد سبز پیدای پیداست

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment