فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

معماری سخاوتمند

29 اسفند 1398 ادبی

معماری هنرمندانه مشغول چیدن سنگ به سنگ خانه صبرت شده‌

آسمانی نقاش زبردست نمایش شوقت شده‌

ابر خواننده خوش نوای نهفته ذهنت شده‌

زمین سخاوتمندانه زیربنای محکم قدمهای امروز و هر روزت شده‌

تو هم لبخندی بر لب آر و چو معماری سخاوتمند نقاشی کن زندگی زیبای خوش نوای خود را‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment