فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

معادله

29 اسفند 1398 ادبی

دست به دست خورده پیوند
چشم به دنبال یافتن آرامشی چند
احساس در چرتی کوتاه و شاید بلند
لب سردرگم در انتخاب لبخند یا تلخند
دل در پی مرور خاطرات گذشته‌ی بی گزند
فکر اما درگیر معادله برداشتن قدم های بی مانند‌

#فرید_شاهمرادی

 

 

Write a comment