فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

قدم نه، نترس!

29 اسفند 1398 ادبی

گاه یک نگاه در آستانه راه
میخواند بلنـدْ تو را
قدم نِه
نترس‌‌

گاه یک نگاه در عمق چاه
میکشاند بیـرونْ تو را
قدم نِه
نترس

گاه یک نگاه در اوج رفاه
میلرزاند محکمْ تو را
قدم نِه
نترس

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment