فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

قانعم کن

29 اسفند 1398 ادبی

قانعم کن
تمام این موانع
چاشنی ِ لذت ِ رسیدن به تۆست‌

یا نه!‌

حداقل قانعم کن
تمام این موانع
چاشنی ِ لذت ِ رسیدن به بندرگاهیست
که در آن کشتی ای به مقصد ِ تۆ دارد سوت ِ حرکت میکشد‌

#فرید_شاهمرادی

 

 

Write a comment