فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

فاتح دل

29 اسفند 1398 ادبی

تمام کاخها را گر فتح کنم
فاتح دل تو بودن
بزرگترین دستاورد من است

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment