فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

عمگینترین لبخند

29 اسفند 1398 ادبی

یادم میرود
هر بار
که
بر هر دردی دوا خواندی
خنده را
تحویلت دهم‌
غمگینترین لبخندم را

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment