فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

سنگینی سکوت های نابجا

29 اسفند 1398 ادبی

سنگینی سکوت‌های نابجا

کبود میکند‌
نه جسم!‌
بلکه روح و روان

بگو آن که خیال میکنی مگو ست!

آن تنها خیال است که مگوست
بدان

زندگی کن با گفتن‌!
گفتنِ آنچه که خیال میکنی مگو ست!

خیال میکنی خیال!

بگو
از واقعیت بگو

که کبود نماند روح و روان
از نگفتن
نگفتن علاقه‌ات
به یارت به دلت به جان

پس بگو‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment