فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

سردترین دل سنگ جهان

29 اسفند 1398 ادبی

بر وسط ِ لبخند ِ ملیحت ْ سرخی ِ عشق بنشان‌

بنشین و ببین‌

پس از آن‌

چگونه پر از رنگ ْخواهد شد‌
این سردترین دل ِ سنگ ِ جهان‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment