فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

سراچه دل

29 اسفند 1398 ادبی

سنگ بنایی که از خشت وجود نهاده ام
سراچه ی دلی میشود که آشیانه خنده هایت خواهد شد
بخند که بسازی رویاهایم را

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment