فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

رنگ نگاه تو

29 اسفند 1398 ادبی

هزار رنــــــــــگ و صد آینــــــــــہ
بــــــــــاز
رنگ نگــــــــــاه تو را ترجیح خواهم داد
مطمئن بــــــــــاش

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment