فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

دورتر از دور

29 اسفند 1398 ادبی

بنشین
نفسـے تازه کن
سرما میرود بانفس هاے گرمت

خانہ ات آباد

چشمـے بگردان
رویـے بچرخان

ببین
من کہ ایستاده ام

همچو درختـے در خواب
همچو ابرے در پس آفتاب

همچنان ایستاده ام
دورتر از دور

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment