فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

خواستنت معیارست

29 اسفند 1398 ادبی

انجیری بخواه
سبد سبد انارهایم را میفروشم‌

هوس انار کرده‌ای؟
کل باغ انجیر را به حراج میگذارم‌

خواستنت معیارست
ترش و شیرین بی معنیست‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment