فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

خروشان باش

29 اسفند 1398 ادبی

موج شو
خروشان باش
ساحل طلایی خوشبختی در پس دریای گرفتاری هاست

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment