فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

خانه ات آباد!

29 اسفند 1398 ادبی

چشمی به راه
چشمی به رود
در پسِ درِ خانه‌ای کبود
آن ورِ رود
خبری بود و نبود

خبرسازترین رویداد ِ مسیر ِ این رود شو‌ ‌

خانه‌ات آباد‌!

بیا و خبری تازه بساز

“سالیانیست جایت را خالی کرده‌ام
در رویا‌
در خیال
‌قدم زنان این ورِ رود تا آن ورِ رود”

خانه‌ات آباد
‌‌
بیا و خبری تازه بساز

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment