فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

خاص ترین اتفاق عالم

29 اسفند 1398 ادبی

رفتہ بودم
در دریــا جستجویت کنم

صندلـــــے خالیت
پشت بہ وعده های خاکے اے بود
کہ ردیف کرده بودند

میـدانستـم

تۆ خـــــاص ترین اتفاق عالمـے

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment