فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

جمعه را باید رنگ کرد

29 اسفند 1398 ادبی

 

جمعہ را باید رنگ ڪرد
گلے بر سر درش نشاند

نسیم عصرش را حبس ڪرد بین گیسوانت

با رایحہ اے از بوے رز
بہ هفتہ اے پر از با ٺو بودن رفت

جمعہ را باید خندید
ݒا به ݒاے تمام دلتنگیهایش رقصید

#فرید_شاهمرادی

 

 

Write a comment