فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

تکاپو نو

29 اسفند 1398 ادبی

بهاری نو که آمد
غم هایتان را به رود بسپارید
کینه از سراچه دل بزدایید
چهره نشاط بپوشید
با امید شکفتن شکوفه ها در راه رسیدن به آرزوهایتان قدم بردارید.

سال نو،تکاپو نو

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment