فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

تو آن آفتابی

29 اسفند 1398 ادبی

بــــــــــاد هم بازیش گرفته بود
توده های ابـــــرے غریب
بہ شهـــــر دلم میفرستاد
نمیدانست

در آســـــمان یادم
تو آن آفتــــــــــــــــــــابے
کہ با هیچ ابری پوشیده نخواهی شد

#فريد_شاهمرادی

 

Write a comment