فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

بگذار سکوت به شوقت آورد

29 اسفند 1398 ادبی

هێسک سۅک و دۅر له رێوپێوانے خه یاڵے ئاواتہ نہ هاته دییہ کان

سۅر وه ک هہ نار پڕ له گہ شانہ وه

ره ش وه ک شہ و تێکہ ڵاو لہ گہ ڵ بێ ده نگی

رے پێ بده بێده نگے بتگہ شێنێتہ وه!

#فرید_شاهمرادی

آسوده و به دور از مرور خیال آرزوهای برآورده نشده

سرخ همچو انار پر از شوق و شور

سیاه به مانند شب آمیخته با سکوت

بگذار سکوت به شوقت آورد!

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment