فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

به باد بسپار

29 اسفند 1398 ادبی

کـــــاش
هیچوقت نمیبافتے گیســـــوان پریشانت را
تمام برگ هاے باغ زندگیم
به امید نسیم افشان شدن گیســـــوانت
چشم به راه مانده اند

به بـــــاد بسپار گیسوانت را
به بـــــاد بسپار

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment