فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

فرید شاهمرادی

مروج کارآفرینی

مروج نوآوری

مروج صنایع خلاق

مدرس

گاهی شاعر

نوشته ها

بلندای سختی ها

29 اسفند 1398 ادبی

متین و آرام‌‌‌
بی صدای بی صدا‌‌
با خش خش قدمها‌
دمیده میشود امید‌‌
بر بلندای سختی ها‌‌

#فرید_شاهمرادی

 

Write a comment